Contact
Email:
ewas-user@big.ac.cn

Postal Address:
The EWAS Atlas Team
BIG Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences
No.1 Beichen West Road
Chaoyang District, Beijing 100101
China

Project Leader:
Mengwei Li, limengwei@big.ac.cn
Web Development:
Mengwei Li, limengwei@big.ac.cn
Dong Zou, zoud@big.ac.cn
Data Curation:
Zhaohua Li, wenxindiaolong1218@163.com
Ran Gao, gaor@big.ac.cn
Yuansheng Zhang, zhang.yuansheng@126.com
Rujiao Li, lirj@big.ac.cn
Tao Zhang, zhangtao17m@big.ac.cn
Lin Xia, xialin@big.ac.cn
Guangyi Niu, niuguangyi@big.ac.cn
Jian Sang, sangj@big.ac.cn
Principal Investigators:
Zhang Zhang, zhangzhang@big.ac.cn
Yiming Bao, baoym@big.ac.cn